آنچه در این تحقیق مورد نظر است، بدست آوردن نسبت بهینه پوشش ریسک است و در اینجا ضرایب مربوطه تفسیر خواهد شد. نتایج مربوط به برآورد برای بدست آوردن نرخ بهینه پوشش ریسک برای بورس تهران در هر دو رژیم مورد بررسی در این مطالعه در 0جدول(3) آورده شده است. هرکس در خارجه تحصیل خودرا تمام کرد و به وطن خود برگشت معلم احمق شد یا مأموریت ناشایستی به او دادند، یا بیکار و بی نان کوچههای تهران و آستانهٔ این و آن پیمود و غصهمرگ شد! این روش بهترین شیوه تشخیص طلا از مس است. در طبیعت می توان ترکیبات مس را به شکل معدنی استخراج کرد. البته به گفته جعفری قاعده بازارهای ایران برخلاف بازار جهان است و با افزایش قیمت موج تقاضا شکل میگیرد و مردم با کاهش قیمت از خرید دست میکشند. مطمئن هستیم که شما از طلای ۲۴ کارات شنیده اید! در بسیاری از مواقع، این امکان وجود دارد که شما به خرید طلا از فضاهای مجازی و اینترنتی، دست بزنید اما طلا و جواهراتی که تحویل میگیرید دارای ناخالصلیهای زیادی باشند.

 
خب سایت شما هم مثل همین فروشگاههای فیزیکی باید نرخ لحظهای طلا را به مشتری نشان دهد. خرید آنلاین از دیورس نسبت به خرید خرید حضوری و فیزیکی به صرفهتر است و میتوانید این تفاوت را در قیمتهایی که در صفحه محصولات وجود دارد، مشاهده کنید. بازار مالی - ایسنا نوشت: در پی کلاهبرداری یک سایت خرید و فروش اینترنتی سکه و طلا که به گفته مالباختگان، از حدود ۳۰۰۰ نفر از این طریق کلاهبرداری شده است، رییس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد که هیچ کدام از سایتهای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آنها مجوزی نمیدهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایهگذاری کنند. این متغیر بهطور مستقیم قابل مشاهده نیست اما از طریق مشاهده رفتار متغیر وابسته میتوان به وجود وضعیتها و حالتهای مختلف پی برد و در مورد عملکرد متغیر استنتاج کرد. این استراتژی که بهوسیله مشتقهای مالی صورت میگیرد به دو روش مستقیم و متقاطع است. در 0شکل(3) نمودار قرمز رنگ احتمال مربوط به قرار گرفتن مشاهدات در رژیم یک و قسمت تیره رنگ نیز مشاهدات مربوط به این رژیم را نشان میدهد. در 0شکل (2) نمودار قرمز رنگ احتمال مربوط به قرار گرفتن مشاهدات در رژیم صفر و قسمت آبی رنگ نیز مشاهدات مربوط به این رژیم را نشان میدهد.
 
نتایج همچنین نشان میدهد برای مدل 0(8) نیز چنین نتیجهای استنباط میشود بصورتی که سطح احتمال مربوط به آماره کمتر از 050/0 بوده و بنابراین مدل غیرخطی برای رابطه 0(8) تایید میشود. نتایج مربوط به برآورد مدل (8) در جدول (4) ارائه شده است. همانطور که در جدول(3) نیز مشخص است، برای برآورد مدل از 2705 مشاهده استفاده شده و 9 پارامتر نیز برآورد شده است. در مدل (8) متغیر وابسته تفاضل مرتبه اول نرخ ارز (قیمت یورویی هر دلار) و متغیر مستقل تفاضل مرتبه اول قیمت آتی طلا (قیمت یورویی هر اونس طلا) است و به منظور برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در اروپا برآورد خواهد شد. مدل 0(7) به منظور برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در ایران برآورد خواهد شد. همانطور که در جدول نیز مشخص است، برای برآورد مدل فوق از وفقه اول متغیر وابسته و مستقل استفاده گردیده است و ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی سکه طلا در هر دو رژیم معنیدار بوده است که نشان از معنیداری رابطه بین تغییرات قیمت آتی سکه طلا و قیمت نقدی نرخ ارز و در نتیجه آن توانایی پوشش ریسک نرخ ارز با استفاده از بازار آتیهای سکه طلا است. به منظور دسترسی به هدف تحقیق از دادههای روزانه دوره زمانی و الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد دادههایمورد استفادهدراینپژوهشاطلاعات قیمتی مربوط به معاملات نقدی و معاملات آتی محصولات منتخب بر حسب دلاردر بازه زمانی 1387/10/1تا 1397/2/18 برای ایران و اروپابصورت روزانه میباشد. 
 
در این آزمون در صورتی که مقدار آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی بیشتر باشد، میتوان بیان کرد که فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل را نمی­توان پذیرفت و در نتیجه، وجود رابطه غیرخطی (الگوی چرخشی) در توابع تائید میشود. در الگوهای چرخشی مارکوف در ابتدا برای اطمینان از الگوی انتخاب شده بایستی غیرخطی بودن مدلهای مورد بررسی، مورد تایید قرار گیرد. از اینرو انتخاب مدلهای غیر خطی مارکوف برای مدل 0(7) این مطالعه تایید میشود. لازم به ذکر است که تعداد رژیم­های بهینه جهت برآورد مدل توسط نرم افزار آکس متریکس تعیین می­گردد که در این مطالعه دو رژیم تعیین شد. به ترتیب نشان دهندهِ تغییرات قیمت آتیها و تغییرات قیمت نقدی­ها در دوره t و t-1 میباشد و نرخ پوشش بهینه برابر است با نسبت کواریانس بین تغییرات قیمتهای آتی و نقدی به واریانس تغییرات قیمت آتیها. Reference source not found.(2) نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس با نسبت کوواریانس قیمت نقدی و آتی به واریانس قیمت آتی تعریف شده است. در پوشش ریسک مستقیم، از قرارداد آتی خود دارایی پایه و در پوشش ریسک متقاطع از قرارداد آتی بر داراییهای دیگر استفاده میشود. از اینرو فرض صفر مبنی بر خطی بودن مدل رد شده و فرض مقابل یعنی غیرخطی بودن پذیرفته میشود.
اطلاعات بیشتر در مورد طلا و جواهر :